Dienstenleveringsvoorwaarden van de Manueel Therapeut E.S.® Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT)

1 Deze dienstenleveringsvoorwaarden maken deel uit van alle behandelingsovereenkomsten en worden voor of bij het sluiten van de behandelingovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
2 De kosten ven behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger. Bij minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen zelf in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk bevestigt, dat hij/zij de kosten voldoet.
3 De door de Manueel Therapeut E.S.® gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie en/of de behandeling ten behoeve van de patiënt, zijn terstond opeisbaar. Aangezien Manuele Therapie E.S.® wordt beschouwd als complementaire geneeskunde, bestaan hiervoor geen C.T.G.-tarieven. Het is de vereniging wettelijk niet toegestaan om bindende voorschriften te stellen met betrekking tot de hoogte van het tarief. De tarieven voor consult en/of behandeling kunnen dus per therapeut verschillen.
4 Afspraken dienen – indien de noodzaak daartoe bestaat – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de therapeut zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
5 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na da datum van de declaratie heeft voldaan, is de patiënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de patiënt ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de therapeut de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.De therapeut is gerechtigd voor het verzenden van herinneringen of aanmaningen telkenmale een bedrag van € 5,- (5 euro) in rekening te brengen.
6 De therapeut is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
7 Wanneer door de patiënt machtiging is verleend tot bank – of giro – incasso, dan wel een getekende acceptgiro – of betalingsopdracht is afgegeven, wordt hiervan eerst op of omstreeks de 20ste dag na de datum van de declaratie gebruik gemaakt. Wordt de betaling niet binnen 10 dagen daarna ontvangen, dan kan de therapeut tot de hiervoor genoemde incasso overgaan.
8 De patiënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
9 Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt – binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie – schriftelijk tot de Manueel Therapeut E.S.® te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting van de patiënt opschort.
10 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de inning van de vorderingen, komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25 (25 euro) alles exclusief omzetbelasting. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onder nummer 64/2001. d.d. 26 november 2001.

Dienstenleveringsvoorwaarden Fysiotherapie

Aanmelden
U kunt zich als volgt bij de praktijk aanmelden: telefonisch, per ap, per e-mail, via de website of persoonlijk in de praktijk.

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of verwijsbrief van de arts
Fysiotherapie is direct toegankelijk. Het is dus niet noodzakelijk om een verwijsbrief van de arts te hebben. Indien er wel een verwijsbrief nodig is zal dat bij aanmelding kenbaar gemaakt worden. Als u via DTF komt, dus zonder verwijsbrief van de huisarts, zal er een screening plaatsvinden. Gedurende de screening inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt. Bij intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de verkregen gegevens vast in het patiëntendossier voor zover dit nog niet aan bod is geweest tijdens de screening. Bij een chronische indicatie, behandeling aan huis en oedeemtherapie heeft u een verwijsbrief van de (behandelend/verwijzend) arts nodig. Dit kan eventueel ook na de eerste afspraak bij de verwijzer aangevraagd worden.

Wat kunt u verwachten bij uw eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zal de fysiotherapeut een intake en onderzoek verrichten, er wordt een behandelplan opgesteld. Indien geïndiceerd wordt er gelijk behandeld.

Zitting
Een zitting is een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor een of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt, ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behandeling. Indien de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (behandeling aan huis), kan naast de zitting een toeslag voor uitbehandeling worden gedeclareerd. Een behandeling aan huis wordt alleen vergoed als er een verwijsbrief van een arts of specialist aanwezig is.

Vergoeding
Indien u een aanvullende verzekering heeft met een dekking voor fysiotherapie, dan worden de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed uit deze aanvullende verzekering. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het checken van deze vergoeding. Bij een chronische indicatie worden de behandelingen vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Er is een lijst met indicaties die `chronisch` zijn, dit kunt u vinden onder `Chronische lijst Borst`. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent, worden de behandelingen na afloop van iedere zitting bij u in rekening gebracht. U kunt dit direct afrekenen of u ontvangt hiervan een factuur aan het einde van de maand. De rekeningen voor behandelingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen genoemde datum uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. In geval betaling langer uitblijft dan 2 maanden na factuurdatum is de fysiotherapeut gerechtigd de incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder/ incassobureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De kosten van verstrekte verband- en hulpmiddelen worden na overleg in rekening gebracht bij de patiënt.

Afmelden
Mocht u een afspraak af moeten zeggen, dan graag minimaal 24 uur van te voren. Dit kan telefonisch via 06-17354707 of door de voicemail in te spreken. Mocht u in het weekend een afspraak af moeten zeggen voor de maandag, dan graag per mail via: info@snelinbeweging.com. Indien u ons te laat of niet laat weten dat uw afspraak niet door kan gaan, en wij in de voor u gereserveerde tijd geen andere patiënt konden behandelen, dan zijn wij genoodzaakt deze afspraak voor 75% bij u in rekening te brengen. Dit verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Privacy
Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen werken wij in afgesloten behandelruimtes en is op de registratie de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het medisch dossier zullen alleen de gegevens worden vastgelegd die relevant zijn voor of betrekking hebben op de behandeling. Collega’s en fysiotherapeuten in opleiding kunnen deze inzien. U heeft recht op inzage in uw dossier en u kunt – na schriftelijke aanvraag – een afschrift van deze gegevens ontvangen. Zonder schriftelijke toestemming worden gegevens van patiënten niet aan derden verstrekt, dus ook niet aan naaste familie en bedrijfsartsen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de betreffende pagina op de website.

Kwaliteit
De therapeut Joline staat ingeschreven in het BIGregister en het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en handelt overeenkomstig en/of naar de geest van de beroepsethiek, de gedragsregels en de modelregeling fysiotherapeut – patiënt. Gedurende vakanties, ziekte en scholing probeer ik zoveel mogelijk het behandelproces te continueren door indien nodig de behandeling door een waarnemend therapeut over te laten nemen.

Hygiëne
Persoonlijke hygiëne behoort tot de huisregels en de praktijk vraagt u dan ook om zelf een eigen handdoek mee te nemen. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen in het pand of daarbuiten; u bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de behandeling, fysiotherapeut of de praktijk dan kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Voor meer informatie verwijzen we U naar het aparte document `Klachtenregeling`.