Dienstenleveringsvoorwaarden van de Manueel Therapeut E.S.® Vereniging van Manueel Therapeuten (VMT)

Deze dienstenleveringsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst. De cliënt dient hiermee vóór de eerste behandeling akkoord te gaan. Let vooral op het dikgedrukte.

1 De behandeling Manuele Therapie E.S. is een stuk uitgebreider dan Fysiotherapie, maar wordt een stuk minder uitgebreid vergoed. De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden een deel van de behandelkosten, vaak 40-60 euro per behandeling uit het pakket ‘Beweegzorg’, ‘Alternatief ‘, Complementair’ etc.  Dit verschilt met de vergoeding voor Fysiotherapie en ‘gewone Manuele Therapie’ van 20-30min per sessie. Deze behandelsoorten worden geheel vergoed uit het aanvullende pakket, met een maximaal aantal sessies per jaar. De cliënt is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken wat hoogte van de vergoeding is. Op de website staat een uitleg over de vergoeding en een link met de vergoedingen per verzekering. Let op: ‘Vergoeding 0 euro’ betekent, géén vergoeding.
 2 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt de therapeut zich het recht om de gereserveerde tijd volledig in rekening te brengen.
3 Het door de Manueel Therapeut E.S.® gedeclareerde bedrag voor de behandeling, zijn terstond opeisbaar.
4 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de patiënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
5 De therapeut is in het hiervoor vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
6 De patiënt doet afstand van het recht op schuldvergelijking.
7 Vragen over de in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt – binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie – schriftelijk tot de Manueel Therapeut E.S.®  te richten, zonder dat dit de betalingsverplichting van de patiënt opschort.
8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de inning van de vorderingen, komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 25 (25 euro) alles exclusief omzetbelasting. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onder nummer 64/2001. d.d. 26 november 2001.